Betalingsvoorwaarden


Artikel 1
De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de therapiesessies of coachingsgesprekken tussen Karin den Oudsten en de cliënt als de presentaties (gastles, workshop of scholing) bij opdrachtgevers.


Artikel 2
Uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van een sessie, gesprek of presentatie mogen afspraken kosteloos geannuleerd worden. Bij het niet annuleren van een gesprek of presentatie, of bij annulering binnen 24 uur voor het gesprek is Karin den Oudsten gerechtigd de kosten van een sessie, een gesprek of een presentatie in rekening te brengen.


Artikel 3
De door Karin den Oudsten aan de cliënt of opdrachtgever gedeclareerde kosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.


Artikel 4
Indien de cliënt of opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt of opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt Karin den Oudsten rente in rekening van 1% per maand over de hoofdsom, zolang de cliënt of opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn of haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Karin den Oudsten de cliënt of opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt of opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt of opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn of haar verplichtingen, dan is Karin den Oudsten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is Karin den Oudsten gerechtigd verdere sessies, gesprekken of presentaties op te schorten totdat de cliënt of opdrachtgever aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.