Karin den Oudsten

Therapie | Psychosociale begeleiding | Scholing

Privacyverklaring

In deze verklaring staan allereerst mijn bedrijfsgegevens:

KarindenOudsten
Zuidzijdsedijk 70
3194 ND Hoogvliet
T 010 438 0875
M 06 16 6480 16
KvK 57417849
W www.karindenoudsten.nl
E info@karindenoudsten.nl (algemeen)
E therapie@karindenoudsten.nl (voor persoonlijke gesprekken)
E scholing@karindenoudsten.nl (voor scholingen)

Korte privacyverklaring

Naast mijn bedrijfsgegevens vermeld ik informatie over persoonsgegevens, zoals:

  • Wat zijn persoonsgegevens precies?
  • Wat wordt onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan?
  • Wat zijn jouw rechten?
  • Voor welk doel zijn persoonsgegevens nodig?
  • Wat doe ik om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken?
  • Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Deze verklaring is van toepassing als je mijn website (www.karindenoudsten.nl) bezoekt, een afspraak maakt, jouw persoonsgegevens invult of een overeenkomst sluit.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jezelf en jouw persoonlijke situatie en waarmee je direct of indirect identificeerbaar bent.

Wat wordt onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan?
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Wat zijn jouw rechten?
Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@karindenoudsten.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Voor welk doel zijn persoonsgegevens nodig?
Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden: zodat ik contact met je kan opnemen bij persoonlijke gesprekken en voor de uitvoering van de overeenkomst bij scholingen. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Je persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, mijn dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik verkoop je persoonsgegevens nooit door aan derden.
Als je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving, dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@karindenoudsten.nl of neem telefonisch contact met me op via 010 438 0875.

Wat doe ik om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken?
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Uitgebreide privacyverklaring

Jouw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
- Voor persoonlijke identificatie
- Om je aan te spreken met de juiste titel
- Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met mij aan te gaan
- Om mijn administratie te kunnen voeren
- Om met je te kunnen communiceren, zoals bij vragen of bij klachten
- Om betalingen te kunnen verwerken, om facturen te kunnen versturen en om mijn administratie bij te houden
- Om je per e-mail op de hoogte te houden van mijn aanbod, nieuws of eventuele acties

Ik gebruik jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen:
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst. Deze gegevens zijn nodig voor een gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende belangen:
- Mijn commercieel belang om meer inzicht te krijgen in mijn klanten en hun wensen.
- De behandeling met directe hypnose en/of coaching te kunnen afstemmen op het individu.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vraag ik je om te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan mij wil geven, dan kan ik de overeenkomst niet met je aangaan. Ik heb deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geef ik jouw gegevens door?
Ik gebruik jouw gegevens in principe alleen voor mezelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:
- Een ICT-bedrijf. Ik maak gebruik van een hostingbedrijf, die de gegevens opslaat en beheert. Dit ICT-bedrijf is gevestigd in Nederland.
- De accountant. De gegevens die op de factuur staan, moet ik doorgeven aan mijn accountant. Mijn accountant is gevestigd in Nederland.
- Het incassobureau. Ik kan een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
- Overheidsinstanties. Ik kan verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, ik geef jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvang ik gegevens van andere partijen?
Nee, ik ontvang geen gegevens van andere partijen.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ik ze verzamel, ontvang en/of gebruik. In het algemeen hanteer ik de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW, geboortedatum, emailadres, telefoonnummers, reden van afspraak)

Tot 5 jaar na de laatste afspraak. Indien de wet een andere bewaarplicht voorschrijft, dan wordt deze gehandhaafd.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Correspondentie

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met mij hebt en tot 2 jaar daarna.

Informatie die verband houdt met een juridische procedure. 

Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van mijn rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heb je?
Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
- om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
- om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
- om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
- om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
- in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen;
- in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten "beperken";
- in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
- om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
- een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kun je contact met mij opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als je vragen of klachten hebt?" Het kan zijn dat ik in bepaalde gevallen het recht heb om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zal ik toelichten waarom ik het verzoek weiger. Het kan zijn dat ik de overeenkomst met je niet meer kan uitvoeren als ik bepaalde gegevens niet van je heb, dit zal ik dan ook toelichten. Voor inzage in gegevens kun je rechtstreeks contact met mij opnemen. In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:
KarindenOudsten
Zuidzijdsedijk 70
3194 ND Hoogvliet
T 010 438 0875
M 06 16 6480 16
KvK 57417849
W www.karindenoudsten.nl
info@karindenoudsten.nl (algemeen)
E therapie@karindenoudsten.nl (voor persoonlijke gesprekken)
E scholing@karindenoudsten.nl (voor scholingen)

Kan ik deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2018. Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal ik je daarvan op de hoogte stellen via email.

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn