Karin den Oudsten

Therapie | Coaching | Scholing

Privacyverklaring

De privacy van jouw persoonsgegevens neem ik zeer serieus. De persoonlijke gegevens die tijdens een intakegesprek worden genoteerd, worden alleen gebruikt binnen de tijdsperiode dat er gesprekken worden gevoerd. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor onderzoek of andere doeleinden.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, die verantwoordelijk is voor een onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik heb vooraf geen doeleinden vastgesteld.

De partners met wie ik samenwerk, selecteer ik met zorg. Een eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met zorg voor de privacy. Helaas kan ik, met in achtneming van het voorgenoemde, geen of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Mijn bedrijfsgegevens
KarindenOudsten | KvK 
57417849 | BTW NL 0037 685 198
Soort werkzaamheden: begeleiding van moeders die steviger in het moederschap willen staan en met problematiek te maken hebben waar mijn dienstverlening doeltreffend voor is. Daarnaast worden geaccrediteerde scholingen aan zorgverleners aangeboden, met name aan zorgverleners die te maken hebben met pasbevallen moeders.

Doel van de gegevensvastlegging
Het doel van het vastleggen van deze gegevens is om tijdens de begeleidingsperiode de beschikking te hebben over deze gegevens teneinde de cliënt zo effectief mogelijk te kunnen begeleiden

De gegevens die verzameld worden
Het intakeformulier bestaat uit de volgende onderdelen:
Deel I:  Persoonlijke gegevens: NAW, telefoonnummer, mobiel nummer, email-adres en geboortedatum
Deel II:  Medische gegevens: gegevens huisarts, gegevens verloskundige, eventuele huidige behandeling, vragen over eerdere behandelingen/opnames/crises en gebruik van medicatie
Deel III:  Zwangerschap en bevalling: aantal keren zwangerschap/bevalling, verloop zwangerschap, datum(s) bevalling(en), verloop bevalling en kraamtijd en welke keuze voeding
Deel IV:  Lichamelijke en psychische klachten: conditie, lichamelijke klachten, psychische klachten, invloed op functioneren, traumatisch verleden, slaapgedrag en gedachten aan suï
cide of infanticide
Deel V:  Jouw leefomgeving: burgerlijke staat, problemen binnen gezin, gevolgde opleiding, (vrijwilligers-)werk, hobby of sport
Deel VI:  Coaching: verwachtingen van de cliënt, de hulpvraag, verwachtingen traject en eventuele informatie die nog niet aan bod is gekomen
Deel VII: Zakelijke afspraken: accordering van de cliënt op de duur van een gesprek/eventuele bijkomende kosten/betalingstermijn factuur/afspraak verhindering

Doorgeven van gegevens
Er zullen geen gegevens van cli
ënten doorgestuurd worden aan derden, tenzij de cliënt daar zelf toestemming voor heeft gegeven. De enige gegevens van cliënten die door de accountant gezien worden zijn NAW-gegevens, het email-adres en de soort begeleiding.

Bewaartermijn gegevens
De gegevens van de 
cliënten zullen - na het laatste gesprek van het begeleidingstraject - maximaal 1 jaar bewaard worden. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Cookiegebruik
Er is geen sprake van het gebruik van cookies.

Wijze van beveiliging
Gegevens die op een laptop staan, zullen beveiligd worden middels een password. Op een externe schijf zullen tevens gegevens staan die als backup dienen voor de gegevens op mijn laptop. Deze externe schijf zal beveiligd worden op een plek die fysiek afgesloten kan worden.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens (dataportibiliteit)
De cl
iënt mag ten alle tijden inzage hebben in de persoonlijke gegevens, een correctie op deze gegevens laten maken, geheel laten verwijderen en in bezit komen. Voor dataportibiliteit wordt een termijn van minimaal 2 weken aangehouden tussen de aanvraag en het verstrekken hiervan. Hierdoor is er voldoende tijd om alle gegevens te verzamelen.

Het recht op intrekking van verleende toestemming
De cliënt behoudt het recht om eenmaal verleende toestemming - zonder opgave van reden - in te trekken.

Het recht om een klacht in te dienen
De cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen. Hiervoor is een klachtenprocedure opgesteld.